PRO1193: LATHE SAFETY WARNING SYSTEM

NORZULITA BINTI ISMAIL KOLEJ VOKASIONAL PENGKALAN CHEPA

I3DC24 | Professional (Online)

CR: 0.1667 | 8 Likes | 48 Views | 74 times | LS: 83.3
Like it? | Support them now!

Mesin larik sedia ada hanya mempunyai Emergency Break dan Button,tiada sebarang sistem amaran awal tentang jarak selamat antara bindu dan mata alat.Tujuan penghasilan Lathe Safety Warning System (LSWS) menggunakan Sistem Arduino yang dapat memberikan amaran awal tentang jarak selamat antara bindu dan mata alat.LSWS dibangunkan menggunakan sistem kawalan Micro Processor Arduino UNO R3.Sampel kajian dipilih secara rawak melibatkan 10 orang pensyarah bidang teknologi,data dikumpul menggunakan instrumen soal selidik dan dianalisis menggunakan SPSS.Analisis data menunjukkan tahap keyakinan pensyarah terhadap LSWS berada pada tahap tinggi dengan skor min 4.85.Oleh itu,LSWS dihasilkan untuk meningkatkan keselamatan kepada pengendali mesin larik terutamanya pelajar dan pengajar.