PRO1109: KIT 'IQ FLASH'

HAAHSHINI A/P AMIRTHALINGAM SJK(T) MAHATHMA GANDHI KALASALAI

I3DC24 | Professional (Online)

CR: 0.0000 | 0 Likes | 10 Views | 47 times | LS: 47.0
Like it? | Support them now!

Pengajaran subjek bahasa Tamil adalah penting dan matapelajaran asas bagi semua murid di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil. Tujuan kajian ini adalah untuk menguji keberkesanan inovasi kit “IQ FLASH” bagi meningkatkan kefahaman murid dalam peribahasa Tamil tahun 4. Kefahaman peribahasa dikalangan murid tahun empat didapati sangat sederhana sehingga mereka tidak dapat menerangkan maksud serta mengaitkan situasi peribahasa. Hasil kajian dapat dibuktikan bahawa murid-murid tahun empat bermotivasi tinggi untuk belajar peribahasa akibat gabungan pelbagai variasi pembelajaran. Dapatan skor juga membuktikan bahawa terdapat peningkatan yang mendadak bermaksud murid-murid menunjukkan sikap positif untuk melibatkan diri secara aktif ketika pengajaran dan pembelajaran tajuk peribahasa Tamil.